تابان ترجمه

ثبت نام
تعداد صفحهتعداد کلمهتخفیفزمان تحویلعمومیتخصصیتخصصی ویژه
1-9 صفحه250-2250 کلمه0 %1-4 روزه6,425 تومان (25.7 تومان هر کلمه)7,925 تومان (31.7 تومان هر کلمه)13,480 تومان (53.9 تومان هر کلمه)
9-24 صفحه2251-6000 کلمه5 %5-7 روزه6,200 تومان (24.8 تومان هر کلمه)7,625 تومان (30.5 تومان هر کلمه)12,881 تومان (51.5 تومان هر کلمه)
24-49 صفحه6001-12250 کلمه8 %8-14 روزه6050 تومان (24.2 تومان هر کلمه)7,425 تومان (29.7 تومان هر کلمه)12,521 تومان (50 تومان هر کلمه)
49-100 صفحه12251-250000 کلمه12 %15-24 روزه5,875 تومان (23.5 تومان هر کلمه)7,175 تومان (28.7 تومان هر کلمه)12042 تومان (48.1 تومان هر کلمه)
100-200 صفحه25001-50000 کلمه18 %25-55 روزه5,600 تومان (22.4 تومان هر کلمه)6,800 تومان (27.2 تومان هر کلمه)11,323 تومان (45.2 تومان هر کلمه)
200-499 صفحه500001-124750 کلمه21 %56-85 روزه5,450 تومان (21.8 تومان هر کلمه)6,650 تومان (26.6 تومان هر کلمه)10,964 تومان (43.8 تومان هر کلمه)
499-1999 صفحه124751-499750 کلمه24 %86-200 روزه5300 تومان (21.2 تومان هر کلمه)6,450 تومان (25.8 تومان هر کلمه)10,604 تومان (42.4 تومان هر کلمه)

 

لیست زمینه هایی که دارای ضریب قیمت هستند:

زمینه ترجمهضریب محاسبه هزینه ترجمه
زمینه پزشکی1.5
زمینه فلسفه1.25
زمینه حقوق1.25
زمینه ادبیات و زبان شناسی1.3
زمینه اسناد تجاری1.3
زمینه فقه و علوم انسانی1.25
زمینه نفت گاز و پتروشیمی1.15

 

سفارش ترجمه